Bestemmelser indenfor civil retspleje og administration m.m.


Færdselslov 1685.
En forordning fra 1685, der hedder: "Fr. Om umaadelig Kiørsel og adskillig anden Uskikkelighed paa Gaderne i Khavn."

Diverse Privilegier.
Enevælden var et stands- og privilegiesamfund. Kongens nåde og gunst holdt sammen på samfundet.
Her er et udvalg fra sidste halvdel af 1660´tallet.

Indføds-Retten 1776.
Forordningen foreskrev, at stillinger i det offentlige var forbeholdt indfødte danskere eller naturaliserede personer.

Om politiet på landet 1791.
Gennemført i forbindelse med stavnsbåndets ophævelse.

Ordenshåndhævelse ved hoveriet 1791.
En del af de reformer der blev gennemført med stavnsbåndets ophævelse.

Sognefogedbeskikkelse m.v. 1791.
Gennemført i forbindelse med organisering af politivæsenet på landet.

Trykkefriheden 1799.
Forordningen satte grænserne for hvad man måtte m.h.t. benyttelse af friheden til at trykke og udgive sine meninger.

Om Dannebrogsmænd 1808 - 1812.
Nogle bestemmelser fra Frederik VI´s tid, hvor personkredsen blev udvidet.

Rejsende Svende 1828.
Man havde observeret mange omstrejfere, der ikke havde midler til eget underhold, derfor denne forordning.

Om en bortebleven persons formue 1839.

Borgerlig Vielse 1851.
Som en af konsekvenserne af grundlovens religionsfrihed, indførtes borgerlig vielse.

Tilsyn med udlændinge 1875.
Her bringes en udlændingelov fra dengang.


Opdateret d. 22.2.2013